Skip to main content

Privacyreglement

 

ZelfWerkt verwerkt uw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier waardoor uw gegevens redelijkerwijs niet in handen kunnen komen van onbevoegden. Wij waarderen uw vertrouwen in ons bedrijf en voldoen in de behandeling van uw persoonsgegevens tenminste aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Hieronder leest u hoe wij daar concreet invulling aan geven.

Persoonsgegevens die wij verwerken

ZelfWerkt verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Door gebruik te maken van deze diensten gaat u ermee akkoord dat wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

1) van cliënten

 • Voor- en achternaam
 • BSN nummer
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over de gezondheid

2) van zakelijke relaties

 • Voor- en achternaam contactpersoon, geslacht en functie
 • Telefoonnummer en email adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

3) van zelfstandige professionals die in onze opdracht werken

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IBAN en BTW nummer
 • Overeenkomst van opdracht en kopie ID

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

ZelfWerkt verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van cliënten:

 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Gegevens over uw structureel functionele beperkingen in het arbeidsdeskundig rapport

Waarom we uw gegevens nodig hebben

ZelfWerkt verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. Toestemming van u/ van betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit inbreuk doet aan de rechtmatigheid van verwerking op basis van toestemming voor de intrekking;
 2. Uitvoering van (begeleidings)overeenkomst of de voorbereiding hierop;
 3. Wettelijke verplichtingen die voortkomen uit onder andere de Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet, WIA, Wajong, Ziektewet, Werkloosheidwet en de Participatiewet, zoals de verplichting tot het bijhouden van dossier en registreren van het Burgerservicenummer;
 4. Een gerechtvaardigd belang, zoals het verbeteren van kwaliteit, organisatie en bedrijfsvoering

Hoe lang we gegevens bewaren

ZelfWerkt zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. ZelfWerkt hanteert de volgende bewaartermijnen:

 1. Dossiergegevens Wmo: ten minste 15 jaar;
 2. Dossiergegegevens Jeugdwet; ten minste 20 jaar;
 3. Re-integratiedossier; ten minste 2 jaar (20 jaar voor medische gegevens);
 4. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar;

 Daarnaast bewaren wij uw gegevens nog voor een periode van twaalf maanden na beëindiging in verband met tevredenheidsmeting door UWV.

Delen met anderen

ZelfWerkt deelt uw gegevens niet met derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  ZelfWerkt blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. ZelfWerkt kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van ZelfWerkt  persoonsgegevens verwerken. ZelfWerkt  sluit met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

Binnen ZelfWerkt  kunnen zonder toestemming van u persoonsgegevens worden gedeeld, voor zover dat voor de uitvoering van de zorg noodzakelijk is. Persoonsgegevens die onze medewerkers hebben ontvangen in de uitoefening van hun beroep vallen onder de (wettelijke) geheimhoudingsplicht van de zorgverlener.

In kaart brengen websitebezoek

ZelfWerkt gebruikt functionele en geanonimiseerde analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. ZelfWerkt gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@zelfwerkt.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. ZelfWerkt zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

ZelfWerkt neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt adequate technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Deze zijn vastgelegd in het Document Technische en Organisatorische Maatregelen ZelfWerkt, dat u op verzoek wordt toegestuurd. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@zelfwerkt.nl Bovendien heeft u te allen tijde het recht om een klacht of bezwaar in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens te Den Haag.

Datalek

Als zich ondanks de maatregelen die wij hebben getroffen toch een datalek voordoet dan onderzoeken en registreren wij het incident. Indien nodig informeren bij de betrokkene en doen melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen wijzigen door de bijgewerkte versie van de Privacyverklaring op onze website te plaatsen. Wij raden u aan de verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken. De hier getoonde versie is van januari 2023.

Venlo, 01-08-2023