Privacyverklaring Zelfwerkt.nl

Venlo, 01 april 2021

Privacyverklaring ZelfWerkt b.v.

ZelfWerkt verwerkt uw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier waardoor uw gegevens redelijkerwijs niet in handen kunnen komen van onbevoegden. Wij waarderen uw vertrouwen in ons bedrijf en voldoen in de behandeling van uw persoonsgegevens tenminste aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Hieronder leest u hoe wij daar concreet invulling aan geven.

Persoonsgegevens die wij verwerken

ZelfWerkt verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Door gebruik te maken van deze diensten gaat u ermee akkoord dat wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

1) van cliënten

 • Voor- en achternaam
 • BSN nummer
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

2) van zakelijke relaties

 • Voor- en achternaam contactpersoon, geslacht en functie
 • Telefoonnummer en email adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

3) van zelfstandige professionals die in onze opdracht werken

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IBAN en BTW nummer
 • VAR verklaring en kopie ID

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

ZelfWerkt verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van cliënten:

 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Gegevens over uw structureel functionele beperkingen in het arbeidsdeskundig rapport

Waarom we uw gegevens nodig hebben

ZelfWerkt verwerkt persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Contact met u op te kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren met de overeenkomst met u als rechtsgrond
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • ZelfWerkt verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor de belastingdienst.

Hoe lang we gegevens bewaren

ZelfWerkt zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij hier een wettelijke bewaarplicht op rust. Daarnaast bewaren wij uw gegevens nog voor een periode van twaalf maanden na beëindiging in verband met tevredenheidsmeting door UWV.

Delen met anderen

ZelfWerkt verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  ZelfWerkt  blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

ZelfWerkt gebruikt functionele en geanonimiseerde analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. ZelfWerkt gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@zelfwerkt.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. ZelfWerkt zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

ZelfWerkt neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt adequate technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Deze zijn vastgelegd in het Document Technische en Organisatorische Maatregelen ZelfWerkt, dat u op verzoek wordt toegestuurd. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@zelfwerkt.nl Bovendien heeft u te allen tijde het recht om een klacht of bezwaar in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens te Den Haag.

Wijzigingen

Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen wijzigen door de bijgewerkte versie van de Privacyverklaring op onze website te plaatsen. Wij raden u aan de verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken. De hier getoonde versie is van april 2021.

Venlo, 01 april 2021