Ik ben niet tevreden of ik heb een klacht.

Als je niet tevreden bent met het verloop of resultaat van de begeleiding of dienstverlening, dan
vertrouwen we erop dat je ons dit laat weten. Natuurlijk eerst bij je eigen coach en daarna bij
Maurice Op ’t Veld (maurice@zelfwerkt.nl) of Bjorn van Vught (bjorn@zelfwerkt.nl). We gaan dan
samen het gesprek aan om te zoeken naar een oplossing. Wanneer we hier onvoldoende in slagen,
kun je een beroep doen op onze klachtenregeling. Deze staat hieronder.

Zelfwerkt is ook aangesloten bij Klachtenportaal Zorg (www.klachtenportaalzorg.nl). Ook kun je contact zoeken met een vertrouwenspersoon van het AKJ (via www.akj.nl).

Dossierbeheer

De coaches van Zelfwerkt houden gedurende het traject een elektronisch cliënten dossier bij. Als
cliënt heb je recht op inzage in dit dossier. Ouders hebben recht op inzage in het dossier van hun
kind wanneer het kind jonger is dan 16 jaar. Overleg met je eigen coach of contactpersoon van
Zelfwerkt hoe je toegang kunt krijgen tot jouw dossier Wettelijk is vastgelegd dat een dossier 20 jaar
bewaard moet blijven, daarna wordt deze vernietigd. Op jouw verzoek kan het dossier ook eerder
vernietigd worden. Hier staat de privacyverklaring van Zelfwerkt vermeld, conform de wet AVG.

Meldcode

Conform de wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is Zelfwerkt verplicht de
meldcode voor professionals te volgen bij signalen van kindermishandeling of huiselijk geweld. De
meldcode bestaat uit een stappenplan waarin staat wat je achtereenvolgens moet doen, met als
doel het zorgen voor veiligheid. Wanneer er bij ons zorgen bestaan over de veiligheid en een
melding overwegen zullen we dit altijd eerst open met jou/jullie bespreekbaar maken.

Algemene klachtenregeling Zelfwerkt B.V.

Venlo, 01 april 2021

ZelfWerkt B.V. verzoekt haar cliënten en/of opdrachtgevers om bij eventuele klachten over de werkwijze van ZelfWerkt en/of haar medewerkers, deze door te geven en eventuele ideeën hieromtrent aan te leveren, zodat wij onze dienstverlening verder kunnen verbeteren. Voor het indienen van een klacht gelden bij ZelfWerkt de volgende afspraken:

 1. Een klacht kan mondeling bij een medewerker van ZelfWerkt worden ingediend, worden gemaild naar info@zelfwerkt.nl of per brief naar ZelfWerkt B.V., Heutzstraat 33, 5913 AH Venlo. De klacht kan betrekking hebben op het handelen van ZelfWerkt zelf, als op gedragingen en/of uitlatingen die zijn gedaan door derden die in opdracht van ZelfWerkt werkzaamheden heeft verricht of verrichten.
 1. De klager ontvangt zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken (5 werkdagen/1 week) een schriftelijke bevestiging van de ontvangen klacht. Hierin staan tenminste opgenomen: de datum waarop de gedragingen en/of uitlatingen waarop de klacht betrekking heeft hebben plaats gevonden, een beschrijving van de feiten waarop de klacht betrekking heeft en een samenvatting van de vervolgprocedure.
 1. Een klacht hoeft niet in behandeling genomen te worden indien het een gedraging en/of gebeurtenis betreft die langer dan één jaar voor indiening van de klacht heeft/hebben plaats gevonden.
 1. Van het al dan niet in behandeling nemen van de klacht wordt de klager binnen een termijn van 4 week na ontvangst van de klacht schriftelijk in kennis gesteld onder vermelding van de reden die tot het niet in behandeling nemen hebben geleid.
 1. De klacht wordt behandeld door een medewerker van ZelfWerkt die niet bij de gedragingen en/of uitlatingen waarop de klacht betrekking heeft betrokken is geweest. Deze persoon hanteert de geheimhoudingsplicht en beschermt de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen zoveel mogelijk.
 1. Zowel de klager als diegene op wie de klacht betrekking heeft worden in de gelegenheid gesteld om gehoord te worden.
 1. De klager wordt schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht, evenals van de eventuele verdere maatregelen die naar aanleiding van de bevindingen ondernomen zijn/gaan worden door ZelfWerkt.
 1. Een klacht kan gegrond, ongegrond, gedeeltelijk gegrond of gedeeltelijk ongegrond zijn.
 1. Een klacht wordt binnen een periode van 4 weken na indiening van de klacht afgehandeld.
 1. Indien beide partijen er onderling niet uitkomen dan wordt in gezamenlijk overleg door beide partijen een derde onafhankelijke en deskundige persoon benoemd. Bij UWV trajecten kan de bevoegd klantmanager (AD/AID) worden ingeschakeld door de klant.
 1. ZelfWerkt draagt zorg voor een registratie van het aantal en de aard van de bij haar ingediende klachten, evenals van de naar aanleiding van de ingediende klacht genomen maatregelen.
 1. Opdrachtnemer moet op verzoek van Opdrachtgever inzicht geven in de achtergronden, doorlooptijden en uitkomsten van de behandelde klachten.

Venlo, 01 april 2021

Directie ZelfWerkt B.V.